Voorwoord

“Mooi geregeld” vertegenwoordigd door:

Anja Coppens, met KBO/BTW-nummer BE0711 949 811, RPR Gent, en met maatschappelijke zetel Rodekruislaan 1, 9340 Lede, België (verder Anja)

streeft ernaar om uw persoonsgegevens met de grootste zorg te behandelen, de nodige maatregelen te blijven nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan en, in het algemeen, te voldoen aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens.

Mooi geregeld verwerkt uw gegevens met respect voor de behoorlijkheid, eerlijkheid, rechtmatigheid, opslag beperking, proportionaliteit, finaliteit van de verwerking, integriteit en vertrouwelijkheid.

Mooi geregeld wenst u door middel van deze privacy policy in te lichten over:

 • welke en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld;
 • waarvoor uw gegevens worden gebruikt;
 • hoe ze worden beschermd;
 • met wie ze worden gedeeld; en
 • hoe lang ze worden bewaard.

Daarnaast zal worden uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen.

Deze transparantie zorgt ervoor dat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen bij het overmaken van uw persoonlijke gegevens. Door deze website te gebruiken of op andere wijze uw contactgegevens aan Mooi geregeld over te maken, gaat u onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord met de bepalingen van deze privacy policy.

Mooi geregeld verwerkt gebeurlijk de gegevens van personen onder de 16 jaar ingeval het coachingtraject met hen verloopt. Mooi geregeld zal in dat geval de toestemming vragen van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt.

Mooi geregeld kan deze privacy policy op ieder moment wijzigen. Mooi geregeld zal de laatste versie van de privacy policy ook op haar website publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken. In geval van significante wijzigingen die volgens de toepasselijke wetgeving uw toestemming vereisen, zal Mooi geregeld u daar duidelijk van op de hoogte brengen en uw toestemming afwachten.

De huidige versie van de privacy policy werd voor het laatst op 23 maart 2020 geüpdatet.

Welke persoonsgegevens verzamelt Mooi geregeld?

Mooi geregeld beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden.

Mooi geregeld verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Naam;
 • Telefoonnummer;
 • Adres;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;

Wanneer u zich enkel inschrijft voor Mooi geregeld’s  nieuwsbrief, volstaat uw e-mailadres.

U kunt Mooi geregeld uw persoonsgegevens overgemaakt hebben via haar emailadres jouwafscheid@mooigeregeld.be, via haar sociale media-pagina’s (bijvoorbeeld Facebook Messenger), via het contactformulier op de website www.mooigeregeld.be, dan wel op andere wijze.

Mooi geregeld verwijst in dit kader ook naar haar cookie policy, gepubliceerd op haar website www.mooigeregeld.be. Vergeet Mooi geregeld niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor Mooi geregeld relevant is. Mooi geregeld streeft er op haar beurt naar om uw persoonsgegevens te allen tijde accuraat te houden en uw gegevens bij te werken wanneer zij weet heeft van veranderingen.

Indien u bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat Mooi geregeld de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren.

 

Waarvoor gebruikt Mooi geregeld uw persoonsgegevens?

Mooi geregeld gebruikt uw persoonsgegevens voornamelijk om de gevraagde opruimdiensten te kunnen aanbieden en voor degelijk klantenbeheer. Zo kan Mooi geregeld zich hierdoor bijvoorbeeld naar uw woning begeven, gepast met u communiceren, offertes en facturen opstellen. Dit dus in het algemeen om de overeenkomst tussen u en Mooi geregeld te kunnen uitvoeren.

Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt om haar diensten te kunnen optimaliseren (gerechtvaardigd belang van Mooi geregeld).

Uw e-mailadres kan gebruikt worden om verdere diensten aan u te promoten en u te informeren van weetjes in de sector. Zo kan u van tijd tot tijd op de hoogte gebracht worden van een bijzondere aanbieding, een interessant artikel en dit via een nieuwsbrief of ander communicatiemiddel. U kunt Mooi geregeld op ieder moment contacteren via de “uitschrijven” knop in de nieuwsbrief dan wel via de onderstaande contactgegevens indien u dergelijke inlichtingen niet langer wenst te ontvangen.

De gegevens verzameld door de analytische cookies op Mooi geregeld’s website worden gebruikt om het webverkeer te analyseren en om uw gebruikservaring met betrekking tot Mooi geregeld’s website te verbeteren. Voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies verwijst Mooi geregeld naar haar cookie policy.

Daarnaast gebruikt Mooi geregeld uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn en om haar rechten te vrijwaren (bv; in geval van een geschil zal zij uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige correspondentie te sturen). Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken. Mooi geregeld zal u hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen indien dit is toegestaan.

Wanneer Mooi geregeld uw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal zij u hieromtrent voorafgaandelijke alle relevante informatie overmaken en uw toestemming hiertoe vragen indien nodig.

Mooi geregeld doet geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot uw persoonsgegevens en profiling te nemen.

Welke beschermingsmaatregelen heeft Mooi geregeld doorgevoerd?

Mooi geregeld heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. De beveiliging van data transmissie over het internet en de elektronische opslag van data, kan evenwel onmogelijk voor 100% gegarandeerd worden.

Mooi geregeld streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard van haar activiteiten.

Mooi geregeld’s website kan links, plug-ins naar externe websites bevatten. Indien u persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacyregels van deze websites van toepassing en treden dergelijke partijen op als verwerkingsverantwoordelijke.

Met wie deelt Mooi geregeld uw persoonsgegevens?

Mooi geregeld deelt uw gegevens enkel met externe dienstverleners die Mooi geregeld bijstaan in de uitvoering van de diensten en waarin Mooi geregeld het volste vertrouwen heeft. Op heden betreft dit enkel een externe accountant, het e-factuur platform bill-to-box  en IT-providers die eveneens gebonden zijn aan de privacywetgeving en met wie Mooi geregeld de nodige afspraken heeft gemaakt. Omwille van veiligheidsredenen deelt Mooi geregeld de adresgegevens van de plaats van uitvoering van de coaching gebeurlijk met de kinderen van Dominieke en de echtgenoot van Anja  die zich er ook toe verbonden hebben de persoonsgegevens strikt confidentieel te houden.

Mooi geregeld deelt uw persoonsgegevens dus in geen geval met marketingagentschappen.

Hoe lang bewaart Mooi geregeld uw persoonsgegevens?

Mooi geregeld zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

Mooi geregeld houdt de gegevens nodig voor de uitvoering van de gevraagde diensten dus bij tot aan het afsluiten van de opdracht. Indien u (ook) instemde met het ontvangen van promoties en algemene informatie over de sector via een nieuwsbrief of ander communicatiemiddel, wordt uw e-mailadres bewaard tot op het moment dat u zich uitschrijft.

Verder bewaart Mooi geregeld de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen over de bewaring van gegevens. Mooi geregeld zal daarom de desbetreffende gegevens tot 7 jaar na het afsluiten van een opdracht bewaren. Mooi geregeld houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van haar rechten in geval van geschillen.

Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten:

 1. Recht van toegang en recht om een kopie te bekomen

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens en andere informatie op te vragen ter inzage. Mooi geregeld stuurt u dan binnen een redelijke termijn en kosteloos een kopie.

 1. Recht op rectificatie, verwijdering, beperking en intrekking

Verder kunt u ook tot een aanpassing of wissing van uw persoonsgegevens verzoeken of uw toestemming met betrekking tot (een bepaald) gebruik of verwerking beperken of intrekken (indien van toepassing).

 1. Recht van bezwaar

U kunt in bepaalde gevallen een bezwaar indienen wanneer u degelijke en legitieme redenen heeft om dit te doen.

 1. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om de gegevens aan een andere verwerker over te dragen.

Dit alles binnen het kader en limieten van de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijke wet en rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op deze privacy policy. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacy policy tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement waar Mooi geregeld haar vestigingsadres heeft.

Contactpunt

Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen, neem dan contact op met Mooi geregeld via jouwafscheid@mooigeregeld.be. U kunt Mooi geregeld ook steeds berichten via gewone mail naar Dominieke op haar vestigingsadres: Grote Weg 82, 9500 Geraardsbergen , (België) of naar Anja op haar vestigingsadres Rodekruislaan 1, 9340 Lede (belgië). Mooi geregeld zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden en in ieder geval binnen de 10 werkdagen.

Klachten kunt u  bovendien steeds richten aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be.